LET’S KART I TURNO 18.-22.06.2018

ASILO ESTIVO TRILINGUE ESTATE 2017 – TEDESCO

ASILO ESTIVO TRILINGUE II TURNO LUGLIO 2017

ASILO ESTIVO TRILINGUE ESTATE 2017 – ITALIANO

CIRCOMOTRICITÀ ESTATE 2017

ENGLISH BASKET GO! LUGLIO 2017 – 3

ENGLISH BASKET GO! LUGLIO 2017 – 2

ENGLISH BASKET GO! LUGLIO 2017 – 1

CORSI INTENSIVI STUDENTI LUGLIO 2017 – 2

CORSI INTENSIVI STUDENTI LUGLIO 2017 – 1

LET’S KART 24.07.2017